NATJEČAJ RURALNI RAZVOJ - Pravilnici o provedbi Mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu», podmjere 4.1. i 4.2, vodič i drugi vezani dokumenti


Feb-12 2015

Kako smo naveli u objavi za natječaj iz fonda Ruralnog razvoja u NN…


NATJEČAJ RURALNI RAZVOJ - Pravilnici o provedbi Mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu», podmjere 4.1. i 4.2, vodič i drugi vezani dokumenti

Kako smo naveli u objavi za natječaj iz fonda Ruralnog razvoja u NN broj 7 od 21. siječnja 2015. godine objavljeni su Pravilnici o provedbi podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ i podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ Mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 


Vodič za korisnike potpora iz europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Ostale korisne informacije na linku Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: http://www.apprrr.hr/mjera-4---ulaganja-u-fizicku-imovinu-1040.aspx 


Za podmjere 4.1. potpora se dodjeljuje za operacije:

a) 4.1.1. Restrukturiranje  i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

b) 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva

c) 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije


Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava; ekonomska veličina gospodarstva ne smije biti manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima, ekonomsku veličinu gospodarstva utvrđuje poljoprivredna savjetodavna služba.


Uvjeti

Korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske. 

Korisnik prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu, mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću sukladno kriterijima grupe, ovisi jeli obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i obrt  (završeni tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz odgovarajućeg područja  ili srednju školu ili fakultet iz odgovarajućeg područja ili Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u trajanju od najmanje 3 godine) ; pravne osobe ili  za mlade poljoprivrednike.

»Mladi poljoprivrednik« je osoba koja u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu nema više od 40 godina, posjeduje stručna znanja i vještine sukladno članku 15. stavku 11. točke c) ovoga Pravilnika te na poljoprivrednom gospodarstvu ima status nositelja/odgovorne osobe najduže pet godina

Za ulaganje u npr. nabavu traktora, korisnik na kraju ulaganja mora zadovoljiti i specifične kriterije iz Priloga – Pravilnik 4-1 Mehanizacija

Nakon evidentirane isplate, korisnik je dužan najmanje narednih pet godina baviti se poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu.

Trajanje projekta

Trajanje projekta nakon izdavanja Odluke o dodjeli sredstava do podnošenja posljednjeg Zahtjeva za isplatu može trajati najduže:

a) do 24 mjeseca za građenje i podizanje nasada,

b) do 12 mjeseci za opremanje.

Podnošenje zahtjeva za potporu

Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET sustava. Korisnik mora biti upisan u evidenciji korisnika kako bi mu Agencija za plaćanja dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET.

 

Prikupljanje ponuda

Korisnik treba za svaku pojedinačnu nabavu/ulaganje dostaviti jednu ponudu. Pozivi na dostavu ponuda objavljuju se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Poslovni plan

U poslovnom planu korisnik mora dokazati ekonomsku održivost projekta, odnosno cijeloga poljoprivrednog gospodarstva.

Podaci navedeni u poslovnom planu podložni su provjerama nadležnih institucija i nakon isplate i to u periodu od pet godina.

Visina potpore i isplata:

Najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 2.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, iznimno 3.000.000 eura, a za kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme do 1.000.000 eura.

Korisnik može podnijeti Zahtjev za isplatu jednokratno ili u najviše 3 rate. Maksimalni iznos prve rate iznosi do 50 posto odobrenih sredstava javne potpore.

Korisnik može putem Zahtjeva za isplatu predujma tražiti predujam za ulaganje, i to do 50 posto odobrenih sredstava javne potpore.

Korisnik je dužan dostaviti Izvještaj o napretku svakih šest mjeseci, računajući od dana izdavanja Odluke o dodjeli sredstava.

Za nepotpun Zahtjev za isplatu Agencija za plaćanja će izdati Zahtjev za  dopunu /obrazloženje/ispravak kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom ili osobno u Agenciju za plaćanja u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja .

Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

 

Kontrola na terenu

Kontrolu  prije isplate provode djelatnici Agencije za plaćanje, a po potrebi provode se i druge kontrole u tijeku projekta i do 5 g. nakon projekta.


Za  Podmjere 4.2. potpora se dodjeljuje za operacije:


a) 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

b) 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije 


Operacija 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima


Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje:


a) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko,

b) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za klanje, rasjecanje, preradu (mesa, jaja) te uskladištenje hrane životinjskog podrijetla s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,

c) ulaganje u građenje i/ili opremanje centra (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,

d) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ostalog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje,

e) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,

f) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,

g) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,

h) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za preradu ostalih proizvoda navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika, s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,

i) ulaganje u građenje i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade,

j) ulaganje u kupnju mehanizacije, gospodarskih vozila, strojeva i opreme,

k) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

l) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,

m) ulaganje u laboratorij i laboratorijsku opremu na poljoprivrednom gospodarstvu za vlastite potrebe gospodarstva,

n) ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova ulaganja (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja Zahtjeva za potporu) ulaganja u prilagodbu novouvedenim standardima sukladno članku 17.Uredbe (EU) br. 1305/2013.

p) ulaganja radi povećanja energetske učinkovitosti sukladno propisima koji reguliraju područje energetske učinkovitosti.

Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.

Visina tražene potpore:

a) najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti,

b) najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 3.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti,

c) iznimno od točke b) ovoga stavka, najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi do 5.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti (detaljnije na linku)


Operacija 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije


Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje:

a) ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika s pripadajućom opremom i infrastrukturom,

b) ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom,

c) ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom.

Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.

Visina tražene potpore

a) najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti,

b) najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti 


Uvjeti

Slično kao i kod podmjere 4.1., korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske. Objekt za preradu mora biti registriran/odobren od nadležnih institucija za obavljanje prerađivačke djelatnosti na kraju ulaganja. 

Trajanje projekta, Podnošenje zahtjeva za potporu, Prikupljanje ponuda,Poslovni plan i Kontrola na terenu navedeni kao i za podmjere 4.1.


Pravilnike Mjere 04 – „Ulaganja u fizičku imovinu“ u obliku dokumenta za navedene  podmjere preuzmite sa priloženih linkova:

Pravilnik o provedbi Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 7/15)

Pravilnik o provedbi Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu», Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 7/15)


Preporučamo da VIŠE o projektnim prijavama za ovaj natječaj naučite na našoj edukaciji 13.02.2015.; MINI RADIONICA-RURALNI RAZVOJ

Besplatne E-KNJIGE

Prijavi me

Ovim putem prihvaćam primati e-mail obavijesti o izabranim temama sa EU(sve)znalica.hr domena


Ova web stranica usklađena je sa odredbama GDPR-a, prihvaćanjem dajete privolu da Vam e-mailom šaljemo obavijesti o našim budućim edukacijama i aktivnostima, te svim ostalim odredbama navedenim u Politika privatnosti.Ova web stranica koristi kolačiće (engl. Cookies) radi pružanja boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Ukoliko se slažete sa spremanjem kolačića na vaše računalo odaberite "Prihvati"

Prihvati Pročitaj više